文学小说网

您现在的位置: 首页 > 情感日志 > 正文内容

薛之谦_薛瑄《猫说》阅读题答案及翻译

来源:文学小说网   时间: 2020-06-07

【www.tjxdjx.cn--故事大全】

 余家苦鼠暴,乞诸人,得一猫,形魁然大,爪牙铦且利,余私计鼠暴当不复虑矣。以其未驯,絷维以伺,候其驯焉。群鼠闻其声窥其形类有能者屏不敢出穴者月余。

 既而以其驯也,解其维絷。适睹出壳鸡雏,鸣啾啾焉,遽起捕之。比家人逐得,已下咽矣。家人欲执而击之,余曰:“毋庸。物之有能者必有病,噬鸡雏是其病也,独无捕鼠之能乎?”遂释之。已而伈伈泯泯,饥哺饱嬉,一无所为。群鼠复潜视,以为彼将匿形致己也,犹屏伏不敢出。

 既而鼠窥之益熟,觉其无他异,遂历穴相告云:“彼无为也。”遂偕其类复出,为暴如故。余方怪甚,然复有鸡雏过堂下者,又亟往捕之而走。追则啮者过半矣。余之家人执之至前,数之曰:“天之生材不齐,有能者必有病,舎其病,犹可用其能也。今汝无捕鼠之能,有噬鸡之病,真天下之弃材也哉!”遂笞而放之。

 (选自明薛瑄《敬轩文集》)

 【注释】

 ① 陕西哪家医院能够治好癫痫病 哪家医院能治好呢铦:锋利

 ② 维絷:系缚,羁绊。

 ③毋庸:不要以为它平庸无能。

 ④已而伈伈泯泯:已,后来。伈伈,小心恐惧。泯泯,茫茫然然。

 ⑤饥哺饱嬉,一无所为。群鼠复潜视,以为彼将匿形致己也,犹屏伏不敢出。

 ⑥历穴:一个洞穴接一个洞穴。

 参考答案

 16、(1)恰巧,正好(2)等到(3)更加(4)从前,先前

 17、A 以:因为

 18、群鼠闻其声,相与窥其形,类有能者,屏不敢出穴者月余

 19、(1)我私下认为老鼠肆虐的事不必再担忧了。(2)吃小鸡是这只猫的缺点,难道它就没有捕鼠的本事吗?

 20、《马说》揭示了世上缺乏的不是人才,而是发现人才的伯乐,表达了作者对统治者埋没人才、摧残人才的杭州癫痫病如何才能治疗愤懑和控诉;《猫说》则揭示了由于固守“有能者必有病”的思维定势,而误将“弃才”当人才的现象。

 参考译文一

 我家老鼠肆虐,向别人求讨,得到一只猫。身形魁梧高大,爪子和牙齿锋利。我私下认为鼠灾(的事)不必再担心了。因为它还不驯服,(就)用绳子绑着等(它驯服),等候它驯服。众老鼠听到它的声音,一起窥视它的样子,象是有本事的家伙,害怕它吃了自己,(都)屏息不敢出洞有一个多月。后来它驯服了,就解掉了绑它的绳子。正好看见出壳的小鸡,啾啾叫着,(猫)突然跃起抓它,等仆人追到它,(小鸡)已经吞下喉咙了。仆人想抓住打它,我说:“不用!有本事的必定有缺点,吃鸡,这是它的缺点;难道就没有捕鼠的本事吗?”便放了它。后来它就是小心谨慎悠悠然的样子,饿了吃饱了玩,没有任何作为。众老鼠再窥视,以为它是特意针对自己隐藏原形,(就)还是屏息躲着不敢出(洞)。

 后来老鼠窥视得越多,(越)觉得没有其他异样,就一个洞穴一个洞穴地告诉说:“它没有什么作为的。”就和大家一起又北京癫痫医院哪里好出来象以前一样横行。我正非常奇怪呢,但是又有小鸡从堂下经过,(那猫)又马上过去抓了它就跑。(仆人)追,而已经咬了一半了。我的仆人抓着它来到(我的)面前,数落它道:“老天造就人才不是全能,有本事的必定有缺点。不管缺点,还有它的本事可以利用啊。如今的你没有捕鼠的本事,却有吃鸡的毛病,真是天下的弃材啊!”便鞭打它后将它放(赶走)了。

 参考译文二

 我家中以鼠患为苦,向别人请求帮助。得到了一只猫,外形魁梧威猛,牙齿和爪子都很锋利。我私下里认为鼠患是不足为虑的了。刚来的时候(猫)还没有被驯化,就(用绳子)把(它)栓起来观察,等它被驯服。老鼠听到它的声音,都出来瞧(它的样子),看上去像很厉害的样子,害怕(猫)把自己吞噬,于是许久屏息着不敢走出鼠穴。

 不久我认为它驯服了,于是解开了束缚它的绳索。(猫)正好看到刚孵出的小鸡,(小鸡)在啾啾地叫,于是(猫)跃起捕中药能治疗儿童患者的癫痫病吗?捉小鸡。等到我的家人赶到,(小鸡)已经被(猫)吃了。家人想要持器击打它,我说:“不要以为它平庸无能。(凡是)有能力的东西,一定有些弊病,吞噬鸡雏就是它的弊病,难道会没有捕鼠的能力么?”于是把它放了(猫)当时小心谨慎悠悠然的样子。(过后)每天饿了就吃,饱了就嬉戏,没有什么作为。老鼠又偷偷观察,认为猫是把自己捕鼠的能力隐匿起来招引自己,还是屏息隐蔽着不敢出来。

 后来老鼠们暗中仔细观察了很久,发现猫没有其他异常,于是在各个鼠穴里相互转告:“那只猫没有什么能力。”于是和他们的同类又出来,在(我家)肆虐依旧。我这才认为它的反应奇怪,而猫看见有经过大堂的鸡雏,又赶过去捕食。还(经常)跑着追逐,(不多久)被捕食的鸡雏就超过了一半。我的家人把它抓住带到我面前,(我)数落它说:“上天安排人才总是有或多或少的弊病,有能力的人必定有某方面的弊病,忽视弊病,还是可以利用它的能力的。现在你没有捕捉老鼠的能力,却有吞噬鸡雏的缺点,真是没有什么用处啊。”于是鞭打它然后把它赶走/驱逐了。

本文来源:

推荐阅读
本类最新

© wx.sewjt.com  文学小说网   版权所有  京ICP备12007688号-2